Kwalitatief goed onderwijs

Het team van de Florence Nightingale investeert veel in onderwijskwaliteit. Onze bekwame leerkrachten dragen zorg voor een goede instructie, een goed klassenmanagement en een fijne werksfeer.

Aanbod

IKC Florence Nightingale maakt gebruik van moderne methoden voor alle vakgebieden en van ICT-middelen ter ondersteuning waar mogelijk. Zo gebruiken kinderen bij een vak als rekenen vanaf groep 4 een chromebook en worden toetsen steeds vaker digitaal afgenomen. Waaronder de Cito doorstroomtoets in groep 8.

Wij maken de beredeneerde keuze om het schermgebruik te beperken tot bepaalde vakken om balans tussen de verschillende werkvormen gedurende de dag te realiseren. Zo is er sprake van afwisseling voor kinderen. Het lesaanbod in het basisonderwijs is vaak schermgericht, maar wij vinden het net zo belangrijk om kinderen samen praktisch te laten onderzoeken of te laten werken op papier. Zo is er de keuze gemaakt om voor de taalvakken op schrift te blijven werken, o.a. om een goed handschrift te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast vindt een deel van ons onderwijs buiten school plaats, zo gaan de kinderen naar de het park, de schooltuinen, een museum of theater en is er veel aandacht voor sport.en gezond gedrag. De school neemt deel aan sporttoernooien, sportclinics tijdens de gymlessen en er is aandacht voor gezonde voeding. In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp en maken zij samen als afscheid een prachtige musicalvoorstelling. 

Instructie op niveau

Op onze school wordt gewerkt met een – deels – doorbroken leerstofjaarklassensysteem, met als doel de leerlingen op het bij hen passende niveau onderwijs te geven. Er wordt gedifferentieerd op basis van instructie- en leerbehoeften van de kinderen. Dit betekent dat de leerlingen niet alle vakken in hun eigen groep volgen, maar dat het voor deze vakken mogelijk is dat ze voor de instructie en verwerking naar een andere groep gaan. Dit gebeurt voor de vakgebieden rekenen en lezen. Ieder kind krijgt zo op zijn eigen niveau instructie en zo sluiten we goed aan bij wat een kind nodig heeft.

 

 

Feedbackcultuur

We houden onszelf scherp door de feedbackcultuur: iedereen mag elkaar op een respectvolle manier aanspreken. Onze leerlingen mogen ook feedback geven en verwachtingen uitspreken. De leerkracht heeft een ambitieuze houding ten opzichte van de kinderen. Ze stellen samen doelen vast, waar de leerkracht feedback op geeft. De combinatie van onderwijskwaliteit, onderwijsaanbod en feedbackcultuur maakt ons onderwijs tot een succesformule.

 

 

Goede Cito-eindresultaten

De Cito-eindresultaten van de school liggen boven het Nederlands gemiddelde. Hier zijn wij trots op en iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Onze werkwijze is transparant en we hebben laagdrempelig contact met ouders en kinderen. U wordt als ouder echt betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

 

 

Moderne middelen

De school werkt met moderne lesmethoden en elke groep beschikt over een digibord, computers, laptops en tablets. Onze moderne lesmethoden sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. In de online leeromgeving (www.moo.nl) kan uw kind ook thuis in de cloud aan opdrachten en projecten werken. Tevens heeft uw kind de beschikking tot Microsoft Office.

 

 

Programmeren

Binnen ons onderwijs neemt ICT een belangrijke plaats in. In groep 1/2 werken we met Bee-Bots. Dat zijn kleine robots waarmee kinderen spelenderwijs leren programmeren. Vanaf groep 5 leren de kinderen programmeren met Scratch en Microbits. Door deze doorgaande leerlijn beschikken de kinderen aan het einde van de basisschool over voldoende digitale vaardigheden om te slagen op het Voortgezet Onderwijs.

 

Snel naar