Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de school en open contact met de leerkracht zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Goed onderling contact tussen kind, ouders en leerkracht heeft een positief effect op de schoolprestaties. Wij ondersteunen zo samen uw kind.

Wij zien ouders dan ook als opvoedkundig onderwijspartner en betrekken u nauw bij het leerproces van de kinderen. Om u goed te informeren organiseert de school voortgangsgesprekken en bijeenkomsten voor ouders. Alle ouders worden verwacht tijdens de voortgangsgesprekken van hun kind en tijdens informatiebijeenkomsten in het belang van hun kind.

 

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar voeren we voorstelgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u aangeven wat u komend schooljaar van de school en/of de leerkracht verwacht met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind.

We delen op een informele manier informatie met elkaar over uw kind ten behoeve van zijn of haar ontwikkeling. We ontmoeten u graag tijdens deze geplande contactmomenten, maar ook tussendoor om even bij te praten.

 

Ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren bij onze school betrokken zijn. Ouders worden overigens niet alleen betrokken, maar kunnen ook participeren in ons onderwijs. Ouders ondersteunen bijvoorbeeld tijdens een les of houden een keer toezicht op het plein en er zijn ouders die deelnemen aan de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Ouderraad en hulp bij activiteiten

De hulp en het meewerken van ouders op school wordt door ons erg gewaardeerd. U kunt op vele gebieden helpen en er wordt dan ook regelmatig om uw hulp gevraagd voor de vele activiteiten bij ons op school. U kunt hierbij denken aan feesten, excursies, sportdagen e.d.  Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. De ouderraad regisseert de activiteiten, de hulpouders voeren de activiteit uit.

 

 

Snel naar