Zoetermeer, 7 februari 2019.

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS/VERZORGERS – NUMMER 9

1.        Vooraf.
Het samenwerkingsverband heeft een eigen website (www.passendonderwijszoetermeer.nl). Hierop staat veel informatie over het samenwerkingsverband. Ook alle nieuwsbrieven treft u op deze website aan. Aanvullend willen wij met deze nieuwsbrief de ouders/verzorgers van de leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband graag in het kort informeren.

2.        Het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie.
In 2018 heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband Zoetermeer uitgevoerd. Het bestuur van het samenwerkingsverband is verheugd over het positieve resultaat. Enkele jaren geleden deed de onderwijsinspectie ook onderzoek en toen was er sprake van een uiterst kritisch rapport. In de samenvatting van het nieuwe onderzoeksrapport stelt de inspectie onder meer het volgende:

  • Er is een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Voor sommige leerlingen kan dit nog dichter bij huis, maar daaraan wordt gewerkt.
  • De toestemming voor extra ondersteuning komt vlot beschikbaar. De IHI-aanpak verloopt naar tevredenheid maar kan nog beter.
  • Er wordt alles aan gedaan om thuiszitten te voorkomen of te beëindigen. 
  • De scholen zijn tevreden over het samenwerkingsverband (SWV).
  • Het samenwerkingsverband (SWV) is financieel gezond.
  • Een volledig kwaliteitszorgsysteem is in ontwikkeling.
  • Het toezicht op het samenwerkingsverband moet meer onafhankelijk. Het samenwerkingsverband werkt daaraan.
  • Het verschil tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning is nog te vaag.
  • Aan de samenwerking met jeugdhulp wordt hard gewerkt, maar kan beter. De ondersteuning kan aantrekkelijker worden gemaakt. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband zal werk maken van de verbeteringen van de door de onderwijsinspectie gesignaleerde aandachtspunten.
  • De inspectie heeft vertrouwen in het bestuur van het samenwerkingsverband (SWV)

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband zal werk maken van de verbetering van de door de onderwijsinspectie gesignaleerde aandachtspunten.

3.         De samenwerking basisonderwijs - voortgezet onderwijs.
-
De samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in Zoetermeer is in een stroomversnelling geraakt. Het is de bedoeling, dat er per 1 augustus 2019 een nieuwe organisatiestructuur van start gaat. Formeel blijven beide samenwerkingsverbanden zelfstandig (aangezien dit wettelijk niet anders kan), maar er komt onder meer een gezamenlijk College van Bestuur.

Voor verdere informatie of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de directeur of de intern begeleider(s) van de school van uw kind(eren).

 

Snel naar