Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het doel van onze procedure verwijzing naar het VO is

 • een zo optimale verwijzingsprocedure in belang van het kind. 
 • Een helder inzicht in het verloop van de procedure primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor ouders, kinderen en school. 
 • Beschrijving van de criteria voor verwijzing naar een bepaald VO-niveau. 
 • Vroegtijdige advisering vanaf groep 6 op basis van uitstroomprofielen per vakgebied

IKC Florence Nightingale gaat, bij het formuleren van een voorlopig en/of eindadvies, uit van de volgende uitgangspunten: 

 • Wij adviseren kansrijk en realistisch.  
 • De ontwikkeling van Cito-resultaten vanaf groep 6 zijn leidend, er wordt rekening gehouden met voor het kind stimulerende en/of belemmerende facoren. 
 • Gegevens van methode-gebonden toetsen gelden als ondersteuning bij kansrijk adviseren. 
 • Als de leerling een hoger toetsadvies ontvangt in vergelijking tot het voorlopig schooladvies, dan overweegt de school een hoger definitief schooladvies. Reden; Wij zien met regelmaat groei van leerlingen in de periode na het definitieve advies.  
 • Het advies in groep 7 gaat uit van de gegevens en de groei op dat moment (beschouwd als moment van uitstroom naar VO) en is gericht op ontwikkeling. Het is een niveau-advies in combinatie met een ambitie. "Het voorlopig advies staat nu vast, maar wij verwachten dat het kind zich gaat ontwikkelen naar... " De leerkracht omschrijft, in overleg met het kind en ouders, een ambitie qua leren en gedrag voor de komende periode tot het eindadvies. Er wordt omschreven welke bijdrage het kind, de leerkracht en ouder gaan leveren om tot het gewenste ambitieniveau te kunnen komen. 
 • Het eindadvies in groep 8 gaat uit van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de gegevens van de methode en niet-methodegebonden toetsen op het uitstroommoment. 
 • Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen na de afname van de doorstroomtoets. De school moet dit goed kunnen onderbouwen. 

Communicatie 

 • IKC Florence Nightingale heeft bovenstaande informatie opgenomen in de schoolgids 
 • De school informeert ouders in groep 6, 7 en 8 via het document; "doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs" en via een informatieavond over PO-VO voor ouders van kinderen in groep 7. 

Het document verwijzing staat per schooljaar 2023-2024 op onze website.

Snel naar