Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In Zoetermeer is veel aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De voor- en vroegschoolse educatie richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 tot 6 jaar. Deze kinderen lopen het risico om, mede als gevolg van de sociale omgeving waarin zij opgroeien, een ontwikkelingsachterstand op te lopen. Daarmee verminderen hun kansen op een succesvolle onderwijsloopbaan (en toekomst).

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie is erop gericht om deze kinderen optimale kansen te bieden om hun reeds opgelopen of dreigende ontwikkelingsachterstand weg te werken c.q. te voorkomen. Centraal staat een integrale aanpak, gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces met specifieke aandacht voor de taalontwikkeling in een veilige, uitdagende omgeving. De totale ontwikkeling van het kind krijgt aandacht, waarbij spel, onderzoek, eigen ervaringen, talent en variatie kernwoorden zijn.

Voor- en vroegschoolse educatie vindt plaats in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters (2 en 3 jarigen). Vroegschoolse educatie gebeurt in basisscholen en is gericht op kinderen in de groepen 1 en 2.

Op IKC Florence Nightingale werken wij met vroegschoolse educatie, waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling in de onderbouw. Er wordt met de Piramide-methode gewerkt in de groepen, waardoor er een doorgaande leerlijn van peutergroep tot basisschool is . De thema's waarmee we werken, stemmen we op elkaar af en we hebben door het jaar heen ook gezamenlijke activiteiten.

 

 

 Vve richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:
  • Taalontwikkeling, zoals stimuleren van de beginnende geletterdheid en woorden-schatontwikkeling.
  • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling, waarbij het ontwikkelen van grove en fijne motoriek centraal staat.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
 
   

 

Snel naar