Medezeggenschapsraad

De Florence Nightingale heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. De MR adviseert over het beleid van de school. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten.
Shatish Ramjiawan, voorzitter
Vivian Bansraj, secretaris
Anmar Abdelaziz, ouder
Rianne Kunsemuller, leerkracht
Ella de Rooij, leerkracht
Lianne de Fuijk, leerkracht
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn openbaar. U kunt in de vergadering gebruikmaken van spreekrecht.

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door en uit de MR’s van de scholen. In de GMR wordt het beleid besproken dat van gemeenschappelijk belang is voor alle OPOZ-scholen.

MR Notulen 29.08.2023

Snel naar