Medezeggenschapsraad

De Florence Nightingale heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. De MR adviseert over het beleid van de school. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten.
Jan Rhebergen, voorzitter
Vivian Bansraj, secretaris
Anmar Abdelaziz, ouder
Rianne Kunsemuller, leerkracht
Ella de Rooij, leerkracht
Hélène van Wissen, leerkracht
De MR vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn openbaar. U kunt in de vergadering gebruikmaken van spreekrecht.

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door en uit de MR’s van de scholen. In de GMR wordt het beleid besproken dat van gemeenschappelijk belang is voor alle OPOZ-scholen.

Notulen MR 8 okt. 2018
Notulen MR 29-11-2018
Notulen MR 11-02-2019
Notulen MR 9-05-2019
Notulen MR 25-06 2019
Notulen MR 15 oktober 2019
Notulen MR 26 november 2019 V2

Snel naar