Sociaal emotionele vorming en burgerschap.

Alles wat wij doen raakt aan onze rol als burger. Dat geldt ook voor kinderen. Om ze daarmee te leren omgaan, is de school een ideale oefenplaats. Wij geven kinderen de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. We laten ze kennismaken met de achtergronden van onze democratische rechtstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij. Dit doen wij in samenwerking met ouders. 

Wij verwachten dat iedere leerling, ouder en leerkracht op onze school zich committeert aan deze visie in houding en gedrag. De visie, nauw gerelateerd aan de tekst in de wet, is als volgt; 

Het onderwijs op de Florence Nightingale bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze. Ons onderwijs richt zich herkenbaar op:  

 a. Het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;  

b. Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en   

c. Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en ook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.   

Wij geven burgerschap op verschillende manieren een plek in ons onderwijs. Dit doen wij via: 

  • Vakaanbod (lessen Kwink over sociaal-emotionele vorming en burgerschap) 
  • Pedagogisch beleid (school- en groepsregels) 
  • Vakoverstijgende aanpak en projecten (themaweken als lentekriebels week van social media) 
  • Aandacht voor schoolomgeving, wijk en samenleving (bijvoorbeeld een opruim- of inzamelingsactie) 

De school werkt momenteel aan een kwaliteitskaart burgerschap en aan een uitstroomprofiel voor kinderen in groep 8. Wat moet een kind aan het eind van groep 8 allemaal weten en kunnen als het gaat om goed burgerschap? 

Voor lessen sociaal emotionele vorming en burgerschap maakt de school gebruik van de methode "Kwink".
Activiteitenkalender burgerschap 2023-2024

BASISWAARDEN VAN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

De door de overheid geformuleerde centrale waarden – vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – zijn uitgewerkt in acht basiswaarden. IKC Florence Nightingale bevordert tijdens de lessen Kwink en burgerschap onderstaande waarden en dragen deze uit:

• Vrijheid van meningsuiting

• Gelijkwaardigheid

• Begrip

• Verdraagzaamheid

• Afwijzen van onverdraagzaamheid

• Afwijzing van discriminatie

• Autonomie

• Verantwoordelijkheidsbesef

Snel naar