Missie en visie van IKC Florence Nightingale
 

Missie:
IKC Florence Nightingale biedt optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen. De focus van onze school ligt op de kernvakken in combinatie met een breed aanbod met talentontwikkeling. Kinderen op onze school leren in brede context kennis, vaardigheden. Samen met ouders leiden wij kinderen op tot zelfstandig wereldburger.

Onze school is een Openbare Basisschool met als motto “Samen in beweging naar de toekomst”.  Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis.

Visie:
IKC Florence Nightingale leidt kinderen op tot verantwoordelijke wereldburgers door middel van modern onderwijs. Ieder kind ontwikkelt kennis, vaardigheden en talenten in een veilige leeromgeving.
In ons onderwijs ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Leerlingen ontwikkelen eigenaarschap en zelfsturing en krijgen passend aanbod om het beste uit zichzelf te halen. Zo zetten zij met zelfvertrouwen de volgende stap.
Wij zijn één team waarin ontwikkeling, vertrouwen en een plezierige werkomgeving centraal staan om onze gezamenlijke doelen te realiseren.
In onze communicatie zijn wij positief en toegankelijk naar anderen toe en komen onze afspraken na. We durven ons kwetsbaar op te stellen en het gesprek aan te gaan. We geven elkaar feedback.
Onze samenwerking richt zich op verbinding, respect en leren van en met elkaar.

Streefbeelden vanuit het schoolplan 2021-2024
1. Op onze school werken wij vanuit een duidelijke openbare identiteit waarin veel ruimte is voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid van kinderen.
2. Op onze school geven we verschillende vakken, waaronder rekenen, met behulp van ICT.
3. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21st century skills. O.a. digitale geletterdheid.
4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
5. Op onze school is een duidelijke expliciet gemaakte koers m.b.t. sociaal emotionele vorming en burgerschap.
6. Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind.
7. Op onze school hebben wij de ambitie om boven Nederlands gemiddelde te scoren op de eindtoets.

8. Op onze school is aandacht voor fysieke en geestelijke gezondheid en voor een evenwichtig zelfbeeld bij kinderen.
9. Op onze school bieden wij een talentenprogramma aan met Engels, techniek, dans, drama, muziek en wisselvakken in de vorm van Schoolplus.

Kwaliteit:
Wij baseren ons handelen op de beschreven visie en vertalen onze opdracht in het school- en jaarplan. De school legt verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. De kwaliteit leggen wij leggen wij vast in kwaliteitskaarten.

Snel naar