Sociaal emotionele vorming en burgerschap.

IKC Florence Nightingale oriënteert zich in schooljaar 22-23 op een gedegen aanbod burgerschap. Voor sociaal emomtionele vorming maakt de school gebruik van de methode "Kwink".

Burgerschap verwijst naar de manier waarop mensen in de samenleving met elkaar omgaan, naar de verhouding tussen burgers en overheid, naar de manier waarop we omgaan met verschillen, diversiteit, met tegenstellingen en met conflicten.

De wet schrijft voor dat het burgerschapsonderwijs moet bijdragen aan :

a) kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat,

b) het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties.

BASISWAARDEN VAN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

De door de overheid geformuleerde centrale waarden – vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – zijn uitgewerkt in acht basiswaarden. De overheid vraagt van scholen om deze basiswaarden in het burgerschapsonderwijs te bevorderen:

• Vrijheid van meningsuiting

• Gelijkwaardigheid

• Begrip

• Verdraagzaamheid

• Afwijzen van onverdraagzaamheid

• Afwijzing van discriminatie

• Autonomie

• Verantwoordelijkheidsbesef

Snel naar